Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Wójt Gminy Koszęcin ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Koszęcinie przy ul. Zamkowej 2, oznaczonej geodezyjnie nr działki 2954/671 o pow. 0,0821 ha zapisanej w KW CZ1L/00044095/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokątu, znajdują się przy ul. Zamkowej 2 w Koszęcinie i zabudowana jest budynkiem parterowym usługowo-gastronomicznym o dawniejszy „czworak Nr III”. o pow. użytkowej 821,0 m2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Gminie Koszęcin zatwierdzonym Uchwała Rady Gminy Nr 223/XXV/2008 z dnia 17 czerwca 2008 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie konserwatorskiej A1, w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Teren oznaczony symbolem „U” o przeznaczeniu podstawowym pod usługi, handel, rzemiosło gastronomię, administrację. W dniach 2013-03-21, 2013-06-07 przeprowadzono przetargi nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, które zakończyły się negatywnie. Rokowania odbędą się w dniu 2013-08- 20 w Urzędzie Gminy Koszęcin w sali nr 16. o godz. 10.00 cena wywoławcza 106.000,00 zł. (słownie : sto sześć tysięcy złotych gr 00 brutto zwolnione z VAT Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku rokowań podlega zapłacie jednorazowo na konto Gminy Koszęcin i powinna być nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10.000,00 zł. (słownie : dziesięć tysięcy złotych gr 00) Wpłata wadium w pieniądzu należy dokonać na konto Gminy Koszęcin : Bank Spółdzielczy w Koszęcinie nr 84828800042000000000130010. Środki na podanym koncie winny być w terminie do dnia 2013-08-16 włącznie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet zapłaty za nieruchomość. Zgłoszenie udziału w rokowaniach winno zwierać : - imię, nazwisko i adres albo nazwę firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot - datę sporządzenia zgłoszenia - oświadczenia, ze zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń - proponowana cenę i sposób jej zapłaty - kserokopia wniesionego wadium – zaliczki. Zgłoszenie do rokowań składa się oddzielnie w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy w sekretariacie w terminie do dnia 2013-08-19 włącznie z dopiskiem „Rokowania nieruchomości Zamkowa 2 Koszęcin”. Rokowania są ważne bez względu na liczbę uczestników spełniających warunki. Jeżeli uczestnik, który wygrał rokowania uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone wadium – zaliczka przepada na rzecz gminy Koszęcin. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego. Uczestnicy rokowań winni przed otwarciem zgłoszeń przedłożyć komisji : - w przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758). Zastrzega się możliwość zamknięcie rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Koszęcin przy ul. Powstańców Śl. 10, biuro nr 6 a, tel. 034-3576-100 wew. 127, fax. 034-3576-108. Wójt Gminy (-) mgr inż. Grzegorz Ziaja Zarządzenie nr 88/2013 dnia 2013-07-18 Wójta Gminy Koszęcin w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego i ul. Jesiennej stanowiące własność gminy Koszęcin oraz podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 1 pkt. 1, art. 4 pkt. 9, art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zarządzam § 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości gruntowe stanowiące działki niezabudowane w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położone w Koszęcinie , oznaczone geodezyjnie jako działki - 2875/20 o pow. 0,1684 ha - 2876/20 o pow. 0,1680 ha zapisane w KW CZ1L/00038168/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu jako własność Gminy Koszęcin. Nieruchomości mają kształt prostokątu, znajdują się przy ul. Sobieskiego i drodze wewnętrznej ul. Jesiennej w Koszęcinie. Ceny wywoławcze do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność gminy Koszęcin wynoszą - działka - 2875/20 o pow. 0,1684 ha - 61.400,00 zł. słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych gr 00 plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT. - działka - 2876/20 o pow. 0,1680 ha - 61.200,00 zł. słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych gr 00 plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Wójt Gminy (-) mgr inż. Grzegorz Ziaja WÓJT GMINY Koszęcin 2013-07-19 KOSZĘCIN Wykaz nieruchomości do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości gruntowe stanowiące działki niezabudowane w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położone w Koszęcinie , oznaczone geodezyjnie jako działki - 2875/20 o pow. 0,1684 ha - 2876/20 o pow. 0,1680 ha zapisane w KW CZ1L/00038168/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu jako własność Gminy Koszęcin. Nieruchomości mają kształt prostokątu, znajdują się przy ul. Sobieskiego i drodze wewnętrznej ul. Jesiennej w Koszęcinie. Osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu przysługuje, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków : przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złożą wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, czyli od 2013-07-19 jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą jeżeli złożył wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, czyli od 2013-07-19 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Gminie Koszęcin zatwierdzonym Uchwała Rady Gminy Nr 223/XXV/2008 z dnia 17 czerwca 2008 roku, przedmiotowe nieruchomości są położone na terenie oznaczonym na rysunku symbolem „MN” – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem budynków bliźniaczych, usług nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drga ń i hałasu do środowiska. Ceny wywoławcze do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność gminy Koszęcin wynoszą - działka - 2875/20 o pow. 0,1684 ha - 61.400,00 zł. słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych gr 00 plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT. - działka - 2876/20 o pow. 0,1680 ha - 61.200,00 zł. słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych gr 00 plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT. Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia poprzedzającego zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Dodatkowych informacji udziela biuro nr 6a Urzędu Gminy w Koszęcinie od godz. 8.00 do 15.00 Wójt Gminy (-) mgr inż. Grzegorz Ziaja

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony