Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2020-11-16 10:14:03 7su76j

W jaki sposób gmina Koszecin będzie realizować program Wspieraj Seniora? Ile otrzyma z niego pieniędzy?

Odpowiedź 2020-11-17 10:02:11: Informuję, iż program "Wspieraj Seniora" jest realizowany na terenie Gminy Koszęcin i zgodnie z porozumieniem obejmuje pomoc w dostarczeniu zakupów finansowanych przez seniora, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, dla osób samotnych pozostających w domu po 70 r.ż., które nie mają wsparcia od osób bliskich i sąsiadów. Koszt programu został wyliczony przez Urząd Wojewódzki i zakłada kwotę 22,30 zł na każdą osobę po 70 r.ż.. Program trwa do 31 grudnia 2020 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-11-14 09:25:05 Ryszard

Co się stało z latarnią koło Koniny? Kiedy zostanie postawiona nowa? Na wyjeździe z przychodni jest fatalna widoczność, teraz szybko robi się ciemno i jest niebezpiecznie. Kiedy pan coś z tym zrobi?

Odpowiedź 2020-11-19 08:21:20: Szanowny Panie Ryszardzie, lampa uliczna na ulicy Ligonia w Koszęcinie została uszkodzona w wyniku kolizji samochodu osobowego. Uszkodzone mienie zostało zgłoszone do likwidacji szkód ubezpieczyciela sprawcy. Latarnia została zdemontowana ze względu na bezpieczeństwo. Stylowy, niestandardowy wygląd lampy wpływa na wydłużony termin oczekiwania na zamówienie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-11-12 13:50:33 Gość

Jakie prace są prowadzone w obrębie Mikulin?? Teren jest całkowicie zdemolowany.

Odpowiedź 2020-11-13 11:11:45: Witam, informuję że obecnie trwają prace prowadzone przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne z Lublińca na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Koszęcin, mające na celu realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa urządzeń przywracających funkcje obszarom mokradłowym na terenie rezerwatu Jeleniak Mikuliny". Powyższa inwestycja realizowana jest w ramach programu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestor, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, uzyskał wszelkie wymagane przepisami prawa zgody i pozwolenia. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-11-10 15:47:12 Wawrzyn

Przy okazji dla bezpieczeństwa można tam pasy wymalowac i ten chodnik troszkę podciągnąć. Pozdrawiam!

Odpowiedź 2020-11-12 12:56:45: Szanowny Panie Wawrzynie, zgodnie z ustawą o drogach publicznych utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii, w tym przypadku Zarządu Województwa. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-11-10 15:41:23 Wawrzyn

Witam!Apeluję o wymalowanie lini stopu na ul.Gąski bo w końcu dojdzie do tragedii jak ktoś się wychyla.

Odpowiedź 2020-11-12 12:56:36: Szanowny Panie Wawrzynie, zgodnie z ustawą o drogach publicznych utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii, w tym przypadku Zarządu Województwa. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-11-09 21:46:44 studentka

Czy na terenie gminy Koszęcin znajduje się defibrylator AED? Jeśli tak, to w jakich miejscach? Z poważaniem

Odpowiedź 2020-11-12 12:54:57: Witam, na terenie Gminy Koszęcin znajdują się dwa defibrylatory Philips FRx AED z kluczem pediatrycznym. Jeden mieści się w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Rusinowicach, drugi natomiast w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzebiniu. Sprzęt zakupiony został z udziałem środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-11-08 15:27:06 Mieszkanka

Kto jest odpowiedzialny za dbanie o plac zabaw na ul. 1go Maja w Rusinowicach?? Trawa nie skoszona, śmieci, teren nierówny, błoto. Proszę o pilną interwencje bo wyglada tam gorzej niz zle.

Odpowiedź 2020-11-12 12:55:38: Szanowna Pani, jak Pani z pewnością zauważyła wokół placu zabaw były prowadzone prace związane z utwardzeniem terenu - zadania z Funduszu Sołeckiego na 2020 rok. Zostało wówczas zdemontowane ogrodzenie i były wykonywane wykopy przy robotach ziemnych. Dzięki wykonany pracom, teren wokół placu zabaw zyskał na wyglądzie i funkcjonalności. Ponadto zostało wykonane utwardzenie na terenie placu zabaw przy wejściu, celem umożliwienia pozostawienia tam np. wózka czy roweru. Natomiast w dniu 10 listopada, w dniu odbioru prac na placu zabaw, leżało kilka papierów (mimo nie przepełnionych koszy), pozostawionych tam przez jego użytkowników. Kosze na śmieci są regularnie opróżniane, ale niestety czasem śmieci znajdują się obok pustego kosza. Dlatego apeluję o zachowanie porządku, tak by plac zabaw mógł spełniać swą funkcję. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-11-02 15:13:45 Arkadiusz

Panie wójcie,żeby doprecyzować-beczka gminna 5m3 ok.60zł,podmiot zewnętrzny najtańszy 250zł,metr3 kanalizacji gminnej ok 7zł.Mamy przepłacać bo trudno gminie nas podłączyć?Uważa temat za zamknięty?

Odpowiedź 2020-11-03 15:11:45: Szanowny Panie, kupując nieruchomość budowlaną na obszarze nieskanalizowanym, właściciel musi posiadać zbiornik na nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię. Uzyskując pozwolenie na budowę, trzeba mieć świadomość uwarunkowań lokalnych i stanu istniejącej infrastruktury. Podłączenie Pańskiej nieruchomości do sieci nie jest możliwe, z uwagi na brak infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Pana zamieszkania. O planach inwestycyjnych Gminy w zakresie rozbudowy infrastruktury jest Pan na bieżąco informowany. W konsekwencji Pana twierdzenie o "zamknięciu tematu" jest niezrozumiałe. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-11-01 11:34:32 Józef

Kto jest odpowiedzialny za zerwanie umowy z WFOŚ w sprawie utylizacji azbestu.Zgodnie z ustawą to obowiązkiem Gminy jest zapłacenie za wywiezienie i utylizację odpadów azbestowych.

Odpowiedź 2020-11-02 15:09:22: Szanowny Panie Józefie, z uwagi na podjęcie przez wielu mieszkańców decyzji o rezygnacji z realizacji zadania polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest, Gmina Koszęcin zmuszona była odstąpić od Programu związanego z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Koszęcin [II etap]. Rezygnacja mieszkańców spowodowała brak możliwości osiągnięcia rzeczowych i ekologicznych wskaźników przedsięwzięcia, wymaganych umową dotacji, którą podpisała Gmina Koszęcin z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W konsekwencji Gmina Koszęcin nie uzyskała środków ze strony WFOŚiGW w Katowicach, o których mowa w umowie z mieszkańcem Gminy o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-10-30 22:15:33 Andrzej

Czy wywóz gabarytów odbędzie się 7 listopada tak jak było zaplanowane?

Odpowiedź 2020-11-02 15:08:55: Szanowny Panie Andrzeju, zbiórka odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji odbędzie się zgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie dla danego rejonu. Harmonogramy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy. Akurat 07 listopada 2020 r. nie ma zaplanowanej zbiórki dla żadnego rejonu. W razie pytań proszę o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami Komunalnymi, tel. 34 3576 100 w. 120. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-30 14:23:05 Wawrzyn

Witam! Wiem, że to sprawa ZDW ale co z tymi zapadniętymi studzienkami po asfaltowaniu ul.Powstancow w Koszęcinie? Proszę o czujność.Pozdrawiam Wawrzyniec

Odpowiedź 2020-11-02 15:08:45: Witam, dziękuję za uwagę. Sprawę już przekazałem pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-10-29 22:22:05 Arkadiusz

Pakiet Wójcie,czy ma Pan mnie za idiotę i że nie sprawdzę? GOSIR odbiera raz na 6 m-cy, Bambynek nie podpisuje umow a reszta nie ma beczki.

Odpowiedź 2020-11-02 11:59:25: "Szanowny Panie Arkadiuszu, pracownik Urzędu Gminy w dniu 30 października 2020 r. skontaktował się telefonicznie z większością firm ujętych w wykazie. Przedsiębiorcy Ci wykazali gotowość świadczenia usługi. W razie dalszych pytań lub celem uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt bezpośrednio z Kierownikiem Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, tel. 34 3576 100 w. 120. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin."

2020-10-28 22:52:36 janusz

kto w ogóle odebrał wykonanie remontu ławek nie zgodnie z tym co zostało ogłoszone na stronie?

Odpowiedź 2020-10-30 10:08:11: Szanowny Panie Januszu, odbiór tego zadania nie został jeszcze przeprowadzony. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-26 11:34:59 Arkadiusz

Dziękujemy za rozpatrzenie petycji, jesteśmy wdzięczni gminie.Pytanie - do czasu zrealizowania ambitnych planów budowy oczyszczalni co zrobić, by szambo wystarczyło na pół roku ?

Odpowiedź 2020-10-28 11:50:16: Szanowny Panie Arkadiuszu, wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Koszęcin dostępny jest na stronie Urzędu Gminy: https://www.koszecin.pl/informacje/Gospodarka-Odpadami-Komunalnymi. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-23 07:08:53 Janusz

Wg jakich norm nowe ławki w Koszecinie zamontowane są 20 cm nad ziemią? Dlaczego nie mają podłokietników? Próbował pan na nich usiąść? A WSTAĆ? Dla kogo one są? Dla psów? Kolejne wyrzucone pieniądze.

Odpowiedź 2020-10-28 11:23:54: Szanowny Panie Januszu, ławki o które Pan pyta nie są nowe. Zgodnie z wnioskiem o realizacji wymiany tylko odeskowania, zadecydowali sami mieszkańcy Koszęcina na zebraniu wiejskim, przeznaczając na ten cel środki z funduszu sołeckiego. Zachęcam do udziału w tych zebraniach, by mieć wpływ na zadania realizowane ze środków przeznaczonych na każde sołectwo. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-15 19:31:52 Obserwator

Witam, Panie Wójcie kiedy zamierza Pan zmienić samochód służbowy? Czy osoba z Takim wizerunkiem i stosownymi wartościami winna jeździć takim samochodem?

Odpowiedź 2020-10-16 11:58:00: Obserwatorze, samochód służbowy będzie eksploatowany dopóki będzie sprawny technicznie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-10-15 18:56:27 Obserwator

Witam, P. Wójcie czy jest Pan świadomy zabiegów stosowanych na PSZOKU w Koszęcinie? Proszę wybrać się na wizytację - proponuję sobotę - ta kwestia daje dużo do życzenia i wzajemnego przemyślenia.

Odpowiedź 2020-10-16 12:03:27: Obserwatorze, celem zgłoszenia uwag dotyczących funkcjonowania tzw. PSZOKa proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Odpadów Komunalnych, tel. 34 3576 100 w. 120, 34 3210 820. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-10-15 18:46:51 Obserwator

Witam, kto z ramienia Gminy jest odpowiedzialny za odbiór wykonania nawierzchni w technologii destrukt wraz ze zjazdami? Czy przedmiotowy zakres jest zgodny z aktualnymi normami oraz wymaganiami?

Odpowiedź 2020-10-16 12:26:31: Obserwatorze, celem uzyskania informacji o zakresie obowiązków poszczególnych pracowników Urzędu proszę o kontakt bezpośrednio z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, tel. 34 3576 100 w. 132, 34 3210 832. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-10-15 18:20:03 Obserwator

Panie Wójcie kto w Gminie sprawdza projekty? Dlaczego w projekcie ul. Gąski nie została ujęta infrastruktura towarzysząca tak aby uzyskać max. ilość punktów przy weryfikacji wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź 2020-10-16 12:27:04: Obserwatorze, celem omówienia szczegółów składanych wniosków o dofinasowanie, proszę o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, tel. 34 3576 100 w. 132, 34 3210 832. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-10-15 15:23:58 Janek

Witam. Czy gmina da radę do świąt Bożego Narodzenia obciąć żywopłot przy ul jodłowej? Bo minął miesiąc od ostatniej odpowiedzi, a nic się nie zmieniło.

Odpowiedź 2020-10-20 11:07:42: Szanowny Panie Janku, żywopłot został już przycięty. Opóźnienia w realizacji zadania wyniknęły z panujących w ostatnich tygodniach niesprzyjających warunków pogodowych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 685 pozycji
Strona 3 z 35 << poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 35 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony